Hệ thống băng tải xích, băng tải xích trên cạnh

Hệ thống Chain-On-Edge

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Với các chuỗi trên cạnh của phôi và các góc khác nhau của súng phun theo các loại phôi, bức tranh có thể đạt đến bất kỳ vị trí nào mà không có góc ẩn. Chuỗi liên tục trên cạnh hoặc chuỗi đơn điểm trên cạnh có thể được chọn theo ý muốn. Ngoài ra, đột quỵ và tốc độ được điều chỉnh. Không có bức tranh thực hiện khi phôi đang di chuyển. Tranh chỉ bắt đầu khi phôi đạt đến một vị trí cố định.