Nhà Tin tức Tin mới nhất Cập nhật sản phẩm

Cập nhật sản phẩm - Hệ thống trục X, Y, Z

Cập nhật sản phẩm

Cập nhật sản phẩm - Hệ thống trục X, Y, Z

Cải thiện đáng kể sản phẩm của một bề mặt phủ tốt và tương ứng với các sản phẩm đa dạng.

 

http://www.goodall.com.tw/eng/spray-paint/multi-axis.html

 

Xem video