Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải được sử dụng để phân phối các sản phẩm, áp dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau để cung cấp các sản phẩm rắn, nguyên liệu bột và thành phẩm. Băng tải chạy liên tục, có hiệu quả cao và có thể nghiêng. Một tính năng khác của băng tải bao gồm an toàn vận hành, vận hành thuận tiện, bảo trì dễ dàng, chi phí thấp, giảm khoảng cách giao hàng, giảm chi phí kỹ thuật và tiết kiệm nhân công.